Password
Username
logo
พระกริ่งหลวงพ่อสาคสร:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร

เสื้อยืดมือสอง

พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระปิดตาปุ้มปุ้ย รุ่น ชินบัญชร 
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร
วาระฉลองครบรอบ วันเกิด ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
อายุครบ ๗๕ ปี
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างซุ้มประตูและพระเจดีย์จุฬามณียอดซุ้มประตูวัดหนองกรับ
พระกริ่ง มีประวัติการสร้างมาแต่โบราณตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานโดยมีพุทธลักษณะเป็นรูปจำลองของ “พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า” เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งหมายความว่าทรงเป็นครูในด้านเภสัชนั่นเอง นอกจากนี้ตามคติของมหายานเชื่อกันว่ารูปเคารพแห่งพระไภษัชคุรุนั้นถึงพร้อมด้วยพุทธภาวะมีกฤตยาภินิหารทั้งพระเดชและพระคุณคือ สร้างความสงบสุขความสวัสดี ภัยบุคคลและภัยธรรมชาติภัยจากเขี้ยวงาทั้งปวงคลอดจนภัยอันเกิดจากโรคาพยาธิ เพิ่มความสุขสมบูรณ์ทางลาภยศเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง เจริญด้วยโภคทรัพย์บริวาร ดีกันเสนียดจัญไรทั้งปวง เกื้อหนุนดวงชะตากำราบปราบศัตรูมีชัยชนะเหนืออุปสรรคความขัดข้องทั้งปวงมีตบะอำนาจ สร้างความเมตตาเสน่หา สร้างความเคารพรักใคร่ เสริมส่งชื่อเสียง เกียรติคุณในอาชีพและวงศ์ตระกูล
ตำนานการสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์เริ่มปรากฏ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่านเจ้าพระสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ซึ่งทรงรอบรู้แตกฉานในสรรพวิชาได้รวบรวมและร้อยกรองประดิษฐ์คิดแต่งสรรหาสรรพวิทยาคุณในพุทธศาสนาเถรวาทอันมีบทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นต้น มาบรรจงตกแต่งเป็นอักขระเลขยันต์ ประกอบด้วยพระยันต์ ๑๐๘ ยันต์ นะปถมังอันวิเศษอัก ๑๔ นะ ตกแต่งขึ้นเป็นตำราการหล่อประชัยประจำรัชกาลและต่อมาได้สืบทอดต่อเติมเสริมแต่งโดยการบรรจุผลกริ่งเรียกว่า “เม็ดผลคุณ” เข้าไปในฐานองค์พระปฎิมาเวลาเขย่าเกิดเสียง เราจึงเรียกรูปพระปฎิมาซึ่งบรรจุเม็ดกริ่งนี้ว่า “พระกริ่ง” สืบต่อๆกันมาจนทุกวันนี้


 

 
เหตุด้วยนามแห่งพระปริตรอันเป็นมงคล คือ “ชินบัญชร” ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งคำว่า “ชินบัญชร” เป็นคำผสมของคำว่า ชิน+บัญชร คำว่า ชิน แปลว่า ผู้ชนะ อันหมายถึงพระชินเจ้า หรือพระพุทธเจ้า และคำว่า บัญชร ซึ่งแปลว่า กรง ลูกกรงซี่กรง รวมกันเป็นชินบัญชรซึ่งเป็นประดุจแผงเหล็กหรือเกราะเพชรที่ แข็งแรง อันทรงมหิทธานุภาพแห่งการอัญเชิญพระพุทธเจ้าถึง ๒๘ พระองค์ จึงสามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้ เชื่อกันว่ามีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันสรรพภัย สรรพโรค สรรพทุกข์ และยังให้เกิดความมงคลแก่ชีวิต หลวงปู่ทิม อิสริโก ท่านหยั่งรู้ในความศักดิ์สิทธิ์ลึกซึ้งแห่งพระคาถาชินบัญชร ท่านจึงกำหนดให้ใช้เป็นพระนามของพระกริ่งของท่านที่ได้จัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งโด่งดังเป็นที่จดจำกล่าวขานเป็นตำนานอมตะมาจวบจนทุกวันนี้
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:ในวาระโอกาสที่ พระครูมนูญธรรมวัตร หรือ หลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยองศิษย์เอกผู้สืบทอดสรรพวิทยาคมของ หลวงปู่ทิม จะมีอายุครบ ๗๕ ปี ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางวัดหนองกรับได้ปรึกษากับหลวงพ่อสาครเพื่อจัดสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ขึ้นซึ่งนับเป็นเวลานานกว่า ๑๕ ปีเศษแล้วที่ทาง หลวงพ่อสาครไม่ได้จัดสร้างอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เมื่อคราวฉลองอายุครบ ๕ รอบ ซึ่งหลวงพ่อก็เมตตาอนุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างให้ดำเนินการจัดสร้างได้โดยให้ชื่อว่า “ชินบัญชร” เพื่อรำลึกและเป็นอนุสรณ์ถึง หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ ผู้เป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อสาครให้ความเคารพยิ่ง

 
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:พระกริ่งชินบัญชร ครั้งนี้ มีพุทธลักษณะเป็นพระกริ่งจีนใหญ่ สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระกริ่งในสยามประเทศในเวลาต่อมาผสมผสานกับรูปแบบของพระกริ่งชินบัญชรของหลวงปู่ทิม โดยได้ศึกษารายละเอียดศิลปะของพระกริ่งและดำเนินการแกะแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมดอ้างอิงรูปแบบให้พระกริ่งมีความอิ่มเอิบบริบูรณ์มีความสุข
เพื่อเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของหลวงพ่อสาคร ส่วน “พระชัยวัฒน์” นั้นใช้เค้าโครงเดิมของพระชัยวัฒน์ ของหลวงปู่ทิม และปรับแต่งแก้ไขให้งดงามยิ่งขึ้น
หลวงพ่อสาครได้ประกอบพิธีเททองเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือน ๑๒ ปีมะโรง จัตวาศกอันเป็นภูมิปาโลฤกษ์ ส่งผลอันดีต่อความก้าวหน้ามั่นคงถาวรมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเพชรฤกษ์ที่กล้าแข็งอีกด้วยชนวนต่างๆ ประกอบด้วยแผ่นยันต์พระคาถาชินบัญชร ๙ แผ่น แผ่นยันต์บังคับตามตำราหลวงปู่ทิม แผ่นยันต์ ๑๐๘ นะ ๑๔ ตามตำราบังคับสำนักวัดสุทัศน์ แผ่นยันต์ดวงพิชัยสงครามประสูติ แผ่นยันต์ดวงพิชัยสงครามตรัสรู้ ชนวนพระกริ่งหลายสำนัก เช่น ชนวนพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ ชนวนพระกริ่งสายวัดบวรฯ ชนวนพระกริ่งคุณสุธันย์ สุททรเสวี ฯลฯ รวมถึงส่วนผสมนวโลหะ ๙ อย่าง หล่อหลอมเป็นเนื้อนวะ เต็มสูตรตามตำราการสร้างพระกริ่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้ผสมทองคำน้ำหนัก ๑๐๙ บาท (มูลค่ากว่า ๒.๗ ล้านบาท) เพื่อให้ได้เนื้อนวโลหะที่สวยงามตามแบบแผนแห่งโบราณาจารย์ นับเป็นการจัดสร้างพระกริ่งครั้งประวัติศาสตร์ของวัดหนองกรับและยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยปัจจุบันนี้เลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังมีมวลสารเก่าของหลวงปู่ทิมและของหลวงพ่อสาคร อาทิ เกศาหลวงปู่ทิม,เกศาหลวงพ่อสาคร,ผ้าจีวรหลวงปู่ทิมา,ผ้าจีวรหลวงพ่อสาคร,ผงพรายกุมาร,ผงจินดามณี,ผงจินดารูปทอง,ผงพุทธคุณ,ผงลูกประคำ,สีผึ้ง,น้ำมันเสก,แป้งสัตตมาส,พลอยเสก ฯลฯ ซึ่งมวลสารเหล่านี้ได้นำมาผสมปั้นเป็นเม็ดบรรจุลงในพระกริ่งทุกองค์ และที่สำคัญเม็ดผลคุณ (เม็ดกริ่ง)ในครั้งนี้ใช้เป็นเม็ด “หยก” จากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าที่ได้ชื่อว่าคุณภาพดีที่สุดในโลก
 
ชาวจีนเชื่อกันว่าหยกเป็นอัญมณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคลาภแก่ผู้ครอบครองและทำให้มีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมอำนาจวาสนาบารมีอีกด้วย


วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านขวากลิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร:ปัดป้องอันตรายทั้งปวง เมตตามหานิยมเป็นเลิศ พุทธคุณครอบจักรวาล หลวงพ่อสาคร มนุญฺโญ วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หลวงพ่อสาครท่านเล่าให้ฟังว่า เรามีความรู้สึกว่าหลวงปู่ทิมไม่ใช่พระธรรมดา จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเรื่อยมา
เหรียญเสมา6รอบ หลวงพ่อสาคร:ศิษยานุศิษย์จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อสาครดำเนินการจัดสร้าง “เหรียญเสมาฉลองอายุครบ 6 รอบ”และ”เหรียญเม็ดฟักทองอุดมโชค”
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม:หลวงปู่ทิม นับเป็นเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันทำให้พระเครื่องของหลวงปู่ทิมเป็นที่อยากได้
เหรียญคุ้มเกล้า เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจาก ท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่องฯ อยู่ในระยะเวลาหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓
หลวงพ่อสาคร เจริญพร2:ไตรมาส 2555 เหรียญ “เจริญพร ไตรมาส” เหรียญเสมาพระพุทธชินราช กฐิน 55 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างซุ้มประตูและพระเจดีย์จุฬามณียอดซุ้มประตูวัดหนองกรับ
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง รุ่นแรก พ.ศ.2530
ทางวัดได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าองค์จริงและศาลที่ประทับ เพื่อให้ลูกหลานไทยจีนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในประวัติศาสตร์
หลวงพ่อสาคร : สำหรับเราแล้ว หลวงปู่ทิม ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูของเราตลอดกาล
Please signin or signup